کد : ۲۶۰
نام محصول : گردنبند های سنگ طبیعی
قیمت هر عدد : ۳٫۰۰۰ تومان
تعداد دربسته : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۳۶٫۰۰۰ تومان

نکته مهم : این محصول دارای تنوع در هر بسته می باشد و در هر بسته مدلهای مختلف وجود دارد.

 

گردنبند های سنگ طبیعی

گردنبند های سنگ طبیعی

گردنبند های سنگ طبیعی

گردنبند های سنگ طبیعی

گردنبند های سنگ طبیعی

گردنبند های سنگ طبیعی

گردنبند های سنگ طبیعی